Technologische samenwerking met China

Technologische samenwerking met China
Technologische samenwerking met China

Risico’s voor en belangen van Nederland op de terreinen halfgeleiders, fotonica en medicijn-/vaccinontwikkeling

De opkomst van China als invloedrijke economische en politieke speler op het wereldtoneel roept voor Nederland de vraag op hoe het hierop moet reageren. In de Chinanotitie van 2019 geeft het kabinet aan dat een kernbeginsel voor de Nederlandse aanpak ten opzichte van China is: ‘open waar het kan, beschermend waar het moet, en meer gebaseerd op wederkerigheid.’ Eén van de onderwerpen waar de Chinanotitie de aandacht op vestigt is technologische samenwerking met China. 

Tegen deze achtergrond behandelt dit rapport twee onderzoeksvragen, gericht op zowel de risico’s als de belangen bij technologische samenwerking: Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Chinese inspanningen inzake halfgeleiders, fotonica en medicijn-/vaccinontwikkeling? Wat zijn de aspecten waar de Nederlandse Rijksoverheid rekening mee moet houden, gegeven de maatschappelijke en geopolitieke context, waar het gaat om Nederlands-Chinese interactie op de genoemde kennisterreinen?

Een goede kennispositie over China’s technologiebeleid en over de dynamiek van Nederlands-Chinese technologische interactie is een voorwaarde voor effectief Nederlands beleid. Dit rapport laat zien hoe veelomvattend en divers de samenwerkingsvormen tussen Nederland en China zijn. Naast een goede kennispositie zijn ook richtlijnen die aan overheid, bedrijven en kennisinstellingen aangeven waarop gestuurd dient te worden in de samenwerking met China van groot belang.

Clingendael Institute

Clingendael is an independent think tank and a diplomatic academy, based in The Hague - City of Peace and Justice. We aim to contribute to a secure, sustainable and just world through our analyses, training and public debate. We work with partners across public and private sectors, including policymakers, members of the armed forces, diplomats, politicians and business executives.